GDPR megfelelés

Adatkezelési tájékoztató

A Centaer Consulting Kft. (székhely: 1139 Budapest, Forgách utca 9/b.; cégjegyzékszám: 01 09 402735  ; adószám: 13001283-2-41; a továbbiakban: “Centaer Consulting”) jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) létrejöttével és a Centaer Consulting honlapján elérhetővé tételével biztosítani kívánja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletben (a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: „Infotv.”) meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.  

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a Centaer Consultingnál folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során személyes adat kezelése megvalósul. A Tájékoztató időbeli hatálya annak visszavonásig tart. A Centaer Consulting fenntartja a jogot jelent Tájékoztató módosítására, az ezzel kapcsolatos értesítésről a módosított Tájékoztató honlapon történő közzétételével gondoskodik. 

 

Adatkezelő adatai 

  • Név: Centaer Consulting Kft. 
  • Cím: 1139 Budapest, Forgách u. 9/B 
  • Adószám: 13001283-2-41 
  • Cégjegyzékszám: 01 09 402735 
  • Bankszámlaszám: 10701324-74132366-51100005 (CIB) 
  • E-mail: office@centaer.com 

 

Kezelt adatok meghatározása, céljai 

1. Hírlevélre feliratkozók adatai 

A Centaer Consulting esetenként hírlevél formájában felkeresi a Centaer Consulting tevékenysége iránt érdeklődőket, ebből a célból tárol személyes adatokat. A Centaer Consulting hírlevélre bárki szabadon feliratkozhat. A Centaer Consulting az alábbi adat kategóriákat tárolja: Név ,Email cím. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont, a felhasználó önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama a leiratkozásig, tiltakozási jog gyakorlásáig tart. 

2. Ajánlatkérés adatkezelése 

A Centaer Consulting az érdeklődők azon személyes adatait jogosult kezelni, amelyek az érdeklődők részére nyújtandó szolgáltatás teljesítése érdekében szükségesek. Az ajánlatkérés teljesítéséhez a Társaság az ajánlatkérő nevét, e-mailcímét és telefonszámát kezeli. Az  Adatkezelés célja kizárólag az, hogy a Centaer Consulting termékeiről és szolgáltatásairól tájékoztatást nyújthasson az érdeklődő részére, abból a célból, hogy az érintett és a Centaer Consulting között később szerződés jöhessen létre. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], valamint a Centaer Consulting jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont], valamint az érintett és a Centaer Consulting közötti szerződés megkötése és teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont]. Az adatkezelés időtartama az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart. 

3. Szerződések adatkezelése  

A Centaer Consulting a megrendelőinek azon személyes adatait jogosult kezelni, amelyek a megrendelő és a Centaer Consulting közötti ajánlattétellel és szerződéssel, ezen belül annak létrejöttével, nyilvántartásával és teljesítésével összefüggenek. A kezelt adatok köre: az ajánlatkérésben, megrendelésben, szerződésben megadott adatok, kontaktinformációk, valamint a bizonylatok kiállításához szükséges adatok. AZ adatkezelés célja kizárólag a szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez, módosításához vagy megszüntetéséhez kapcsolódó cél. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], valamint az érintett és a Centaer Consulting jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont], valamint az érintett és a Centaer Consulting közötti szerződés megkötése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont]. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítését követő 8 (nyolc) év, az Szvt. szerinti bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogszabályi előírások szerint. 

 

A Felhasználók jogai 

1. Hozzáférési jog 

A Felhasználó tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatait, milyen célra, milyen jogalapon és mennyi ideig kezeli a Centaer Consulting, illetve kinek kerülnek átadásra az adatok és honnan származnak. 

A tájékoztatásban a Felhasználót informáljuk, hogy milyen felületen keresztül és mikor jutottunk az adataihoz. 

2. Helyesbítési jog 

Ha a Felhasználó rossz adatot adott meg vagy időközben adatai megváltoztak kérheti a Centaer Consulting-tól, hogy a tárolt adatait javítsuk vagy frissítsük. 

3. Törlési jog 

A Felhasználó kérheti a Centaer Consultingot, hogy a Felhasználóról tárolt adatokat töröljék, aminek a Centaer Consulting köteles eleget tenni. 

4. Adatkezelés korlátozásához való jog 

A jogszabályban meghatározott esetekben kérheti a Felhasználó, hogy a Centaer Consulting korlátozza az adatainak kezelését. 

5. Tiltakozáshoz való jog 

A Felhasználó jogos érdekén alapulva tiltakozhat az adatainak kezelése ellen, ez esetben a Centaer Consulting nem kezeli tovább a Felhasználó adatait. 

6. Hozzájárulás visszavonásához való jog 

Ahol a Felhasználó adatait a Centaer Consulting a Felhasználó hozzájárulása alapján kezeli, ott a Felhasználó visszavonhatja a hozzájárulását. Ez a visszavonás nem érinti a Centaer Consulting korábbi adatkezelésének jogszerűségét. 

A Felhasználó a hozzájárulását emailben az office@centaer.com email címen teheti meg. 

7. Panasztételhez való jog 

Ha a Felhasználót jogsérelem éri a Centaer Consulting adatkezelésével kapcsolatban, a Felhasználó panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1530 Budapest, Pf.: 5. 

https://naih.hu  

ugyfelszolgalat@naih.hu 

+36 (1) 391 140 

 

Adatfeldolgozók 

Jogi háttér 

A Centaer Consulting kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak: 

  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény). 
  • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény). 
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. A jogszabály aktuális állapota elérhető a net.jogtar.hu oldalán. 
  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Adatvédelmi incidens 

Tájékoztatás adatvédelmi incidens esetén történő eljárásrendről, az adatkezelő részéről 1. Adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak. Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. 

 

Süti (“Cookie”) tájékoztató 

Ez a szabályzat a CENTAER.COM weboldal „sütijeire” vonatkozik. 

Weboldalunkon (centaer.com) „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk.  

A “sütik” olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. 
A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk. 

Mit nevezünk „Sütik”-nek? 

A sütik kis szöveges fájlok, amelyek a centaer.com weboldal látogatáskor kerülnek az Ön eszközére. Ezek információkat tartalmaznak, mint például az a weboldal, ahonnan érkezett a látogató, élettartamukat, és egy egyedi azonosító számot. A sütik segítségével gyűjtött adatok nem használhatók fel az Ön közvetlen azonosítására.  

A Centaer Consulting Kft. weboldala sütiket (cookies) használ a felhasználói élmény javítása és a weboldal hatékonyabb működésének biztosítása érdekében. Amennyiben a sütik le vannak tiltva eszközén, előfordulhat, hogy a weboldal teljes funkcionalitásában nem lesz elérhető az Ön számára.

 

Mire használhatók a „sütik”? 

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A „sütik” segítségével anonym, azaz névtelen statisztikákat tudunk készíteni a Felhasználók oldallátogatási szokásairól, így biztosítva azt, hogy az oldal kinézetét és tartalmát még jobban a látogatóink igényeihez tudjuk igazítani, és jobb felhasználói élményt tudjunk nyújtani.  

 

Az általunk használt “sütik” típusai 

Elengedhetetlen sütik 

Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Preferenciális sütik: 

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, amelyek megváltoztatják a weboldal magatartását, illetve kinézetét, erre példa lehet az Ön által előnyben részesített nyelv vagy a régió, amelyben tartózkodik.

Statisztikai sütik: 

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek bennünket abban, hogy megértsük, weboldalunk látogatói hogyan lépnek interakcióba a centaer.com-val.

Marketing célú sütik

A marketingsütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat a tartalmakat közzétevő és a harmadik fél típusú hirdetők (Pl. Google) számára.

 

A „sütik” kezelése, törlése 

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is. 

A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállításokhoz kérjük. használja keresője “Segítség” menüjét, illetve az alábbi linkeket a sütik beállításainak módosításához: 

Cookie settings in Internet Explorer 
Cookie settings in Firefox 
Cookie settings in Chrome 
Cookie settings in Safari 

Az anonim Google Analitika „sütik” kikapcsolásához egy úgynevezett „Google Analytics plug-in”-t (kiegészítőt) telepíthet a böngészőjébe, mely megakadályozza, hogy a honlap az Önre vonatkozó információkat küldjön a Google Analitikának. Ezzel kapcsolatban további információkat az alábbi linkeken talál: 

Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek